CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM NỘP CHẬM THUẾ ĐẦY ĐỦ VÀ MỚI NHẤT

Tháng Tám 8, 2018 3:46 chiều
=>>> Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài 2018   *Các mức phạt chậm nộp tiền Thuế Môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2018 cần nắm rõ mới nhất.  * Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp, tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Thu..

=>>> Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài 2018 

 *Các mức phạt chậm nộp tiền Thuế Môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2018 cần nắm rõ mới nhất.

 * Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp, tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Thuế môn bài theo thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:

*** Từ ngày 1/7/2016 theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

a, Đối với các khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức là: 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b, Đối với các khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

 • Trước ngày 1/1/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13.
 • Từ ngày 1/1/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13
 • Từ ngày 1/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0.03%/ngày.

Như vậy, cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia làm 3 mức:

 • Trước ngày 1/1/2015:
 • Số ngày chậm nộp dưới 90 ngày :
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp
 • Số ngày chậm nộp trên 90 ngày:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.07% X Tổng số ngày chậm nộp -90
 • Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp
 • Từ ngày 1/7/2016
Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

c, Số ngày chậm nộp tiền thuế ( Bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của Pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Pháp Luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm Pháp Luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách Nhà Nước.

Ví dụ:

Ông Nguyễn Văn A là người nộp thuế nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, ông A nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà Nước. Số ngày chậm nộp là 6 ngày, được tính từ ngày 21/8/2013 đến ngày 26/8/13.

Ví dụ:

Người nộp thuế B được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp thuế đối với khoản nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/5/2014, thời gian gia hạn từ ngày 20/5/2014 đến ngày 20/11/2014. Ngày 21/11/2014, người nộp thuế nộp 50 triệu đồng vào Ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 01 ngày ( ngày 21/11/2014)

Ví dụ:

Cơ quan thuế thực hiện thanh tra đối với người nộp thuế E. Ngày 15/4/2014, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/2014. Ngày 30/5/2014 người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào Ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2014 đến ngày 30/5/2014.

Trước đó:

 1. Đối với khoản tiền nợ thuế từ ngày 01/01/2015 trở đi

 =>>>  Kể từ ngày 1/1/12015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015

 • Từ ngày 1/1/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0.05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
 • Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 1/1/2015, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.
 1. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 1/7/2013 trở đi:
 2. Nếu số ngày chậm nộp dưới 90 ngày :

           Số tiền phạt chậm nộp= Số tiền thuế nộp chậm x 0.05% x số ngày nộp chậm.

 1. Nếu số ngày nộp chậm từ 91 ngày trở đi

            Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0.07% x (Tổng số ngày nộp chậm -90)

VD: Công ty Cổ phần Dịch vụ Doanh nghiệp Hà Nội Tháng 7/2013 có phát sinh số thuế TNDN phải nộp là 100 triệu.

Theo quy định thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20/8/2013. Nhưng đến ngày 1/12/2013 Công ty mới đi nộp tiền thuế.

=>> Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT như sau:

 • Từ ngày 20/8/2013 đến 20/11/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày.
 • Số tiền bị phạt = 200.000.000 x 0.05% x 90 ngày = 9.000.000 đồng
 • Từ ngày 21/11/2013 đến ngày 2/12/2013 : Số ngày chậm nộp là 11 ngày
 • Số tiền bị phạt = 200.000.000 x 0.07% x 11 ngày = 1.540.000 đồng

Tổng số tiền phạt chậm nộp: 9.000.000 + 1.540.000= 10.540.000 đồng

 1. Đối với số tiền nợ thuế trước ngày 1/7/2013

Số tiền bị phạt= Số tiền thuế nộp chậm x 0.05% x số ngày nộp chậm.

VD: Năm 2012 Công ty cố phần Dịch vụ Doanh nghiệp Hà Nội phải nộp tiền thuế TNDN là 50 triệu ( trên tờ khai quyết toán năm 2012)

 • Theo quy định thời hạn chậm nhất là 1/4/2013 ( Do ngày 31/3/2012 là ngày nghỉ)
 • Nhưng đến ngày 4/10/2013 Công ty mới đi nộp tiền thuế ( Đã nộp tờ khai)
 • Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế TNDN như sau:
 1. Trước ngày 1/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau:
 • Từ ngày 2/4/2013 đến ngày 30/6/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày
 • Số tiền phạt = 50.000.000 x0.05% x 90 ngày = 2.250.000 đồng
 • Từ ngày 1/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau:

Từ ngày 1/7/2013 đến ngày 4/10/2013: Số ngày chậm nộp là 96 ngày :

 Trong đó:

 • Từ ngày 1/7/2013 đến ngày 28/9/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày
 • Số tiền phạt = 50.000.000 x0.05% x 90 ngày = 2.250.000 đồng

Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 4/10/2013: Số ngày chậm nộp là 6 ngày

 • Số tiền phạt = 50.000.000 x 0.07% x 6 ngày = 210.000 (đồng )

Tổng cộng số tiền phạt chậm nộp:

          2.250.000 + 2.250.000 + 210.000= 4.710.000 ( đồng)

=>>> Ngoài ra cần lưu ý những Trường hợp làm điều chỉnh, bổ sung:

Theo công văn 5352/ TCT-KK ngày 21/11/2017 của Tổng Cục Thuế:

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2208/CT- TTHT ngày 19/9/2017 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn cách thức xử lý tiền chậm nộp của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/ TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn “ Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định của kỳ trước đó làm giảm số thuế phải nộp thì tính tiền chậm nộp từ thời điểm khai bổ sung hồ sơ khai thuế đến thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào Ngân sách Nhà Nước được xác định theo số thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế bổ sung. Tiền phạt chậm nộp đã tính trước đó ( từ thời điểm sau hạn nộp của hồ sơ khai thuế chính thức đến thời điểm người nộp thuế khai hồ sơ khai thuế bổ sung) Không thực hiện tính lại trừ trường hợp khai bổ sung quyết toán năm hướng dẫn tại tiết a khoản 5 điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính”. Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

                                 

                        Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vui vẻ!!!

 

 

 

Đăng bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*